E餴tim 蔺 Samsun 辵besi
 
2017-2018 E休T軲 中RET軲 YILI DE蠩RLEND軷ME RAPORU

2017-2018 E休T軲 中RET軲 YILI DE蠩RLEND軷ME RAPORU

08 Haziran 2018 19:24 | 944 kez okundu

      2017-2018 E休T軲 Ö蠷ET軲 YILI DE蠩RLEND軷ME RAPORU

        2017-2018 e餴tim-ö餽etim y齦齨da da bilimsel, laik ve ça餯a e餴timden biraz daha uzaklalmt齬.

     Siyasi iktidar齨, bilimsellikten uzak olarak sadece ideolojik hedefleri do餽ultusunda yapt de餴㱮klikler, ba⺶a ö餽encilerimiz, e餴tim emekçileri ve velileri olumsuz olarak etkilemi⺶ir

   S齨av sistemlerinde ve müfredattaki de餴㱮klikler, dernek ve vak齠larla imzalanan protokoller, personel istihdam sorunlar, derslik aç齥lar, kalabal齥 s齨齠lar, ö餽etmensiz okullar, ikili ö餽etim, tamal e餴tim, uluslararas s齨avlardaki bar齭齴l齥lar, ö餽encilerin tarikat ve cemaatlerin yurtlar齨a mahkum edilmesi, çocuklar齨 örgün e餴tim d齨a itilmesi, sözleeli ve ücretli ö餽etmenlik, hukuksuz bir 㧐kilde görevden alma ve ihraçlar, sürgün uygulamalar gibi sorunlar maalesef bu ö餽etim y齦齨a damgas齨 vurmu⺶ur.

            輐i s齨av sistemi birden de餴⺶i

  2017-2018 e餴tim ö餽etim y齦 Temel E餴timden Ortaö餽etime Geçi Sistemi (TEOG) tartmalar齨齨 gölgesinde baad.TEOG’un kald齬齦mas齨齨 ard齨dan yine üniversiteye geçi sistemi, “ben yapt齧 oldu” mant齳la de餴⺶irilmi⺶ir. Yedi y齦d齬 uygulanan YGS ve LYS kald齬齦m, yerine Yüksekö餽etim Kurumlar S齨av (YKS) getirilmi⺶ir.

  Bu sistem kurgulan齬ken de birçok de餴㱮kli餰 u餽am, son olarak 5 Haziran tarihinde 0,5 ham puan zorunlulu饀 getirilmi⺶ir. 0,5 ham puan齨 karl bir soru bile de餴ldir. Bu kadar plans齴 ve programs齴 bir anlay söz konusudur.

       Ortaö餽etimde ö餽enciler aç齥 liseye yönlendiriliyor

       AKP hükümeti taraf齨dan 4+4+4 düzenlemesi “zorunlu e餴timin 12 y齦a ç齥ar齦mas” giri㱮mi olarak sunuldu. Oysa MEB’in verileri ortaö餽etim ça瘕ndaki çocuklar齨 örgün e餴timden koparak aç齥 liseye yönlendi餴ni ortaya koymu⺶ur.

      Aç齥ö餽etim ortaokulunda kay齮l 142 bin 557 ö餽enci say齭齨 da dikkate ald齧齴da, toplam 1 milyon 429 bin 806 ö餽enci örgün e餴timden kopmu⺶ur.

     輘tatistiklere göre 541 bin 408 k齴 ö餽enci aç齥ö餽etimliselerinde okumaktad齬. K齴 ö餽enciler 4+4+4 e餴tim sistemiyle birlikte örgün e餴tim d齨a itilmi⺶ir. Ortaya ç齥an tablo zorunlu e餴timin fiilen 4 y齦a indirildi餴nin göstergesidir.

            Sözleeli ve ücretli ö餽etmenlik  yayg齨la⺶

     MEB, atamas yap齦mayan ö餽etmen say齭齨 438 bin, ö餽etmen aç齨 ise 109 bin olarak aç齥lamt齬. E餴timde ciddi oranda ö餽etmen aç olmas齨a ra餸en Bakanl齥, 15 Temmuz sonras齨da kadrolu ö餽etmen atamas齨dan vazgeçmi “do餽udan torpil” anlam齨a gelen sözlü s齨ava dayal sözleeli ö餽etmen sistemini getirmi⺶ir. Atamalar齨 sözlü s齨av ile yap齦mas ise milli e餴tim sistemimiz için utanç verici bir uygulama olmaya devam etmektedir.

    Ö餽etmenlerin sözleeli olarak atanmas ba bana bir sorun iken, aç齥lanan kontenjanlar齨 beklentilerin çok alt齨da olmas, kontenjan s齬alamas齨da yine din kültürü ve ahlak bilgisi ö餽etmenli餴nin ilk s齬alarda yer almas, y齦lard齬 atama bekleyen binlerce i⺳iz ö餽etmeni hayal k齬齥l齨a u餽atmt齬.

       PDR yönetmeli餴 bilimsellikten uzak bir 㧐kilde de餴⺶irildi 

   10 Kas齧 2017 tarihinde yay齧lanan MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli餴 ile okullar齧齴dan Psikolojik Danmanl齥 hizmetleri kald齬齦m, içeri餴 tamamen bilimsel gerçeklerden uzak bir düzenleme yap齦mt齬. Rehber ö餽etmenlere görevleri ile ba餯aas mümkün olmayan belleticilik ve nöbet görevi dayat齦mt齬.

   Bugüne kadar çocuklar齧齴齨 maruz kald 㱮ddet, istismar, aile içi sorunlar gibi konularda yanan psikolojik travma niteli餴ndeki adli ve idari olaylar齨 ortaya ç齥ar齦mas noktas齨da yararland齧齴 danma hizmeti okullar齧齴dan kald齬齦mt齬 ve çocuklar齧齴 Diyanet’in görevlendirdi餴 “manevi rehber”lerin eline teslim edilmi⺶ir. 

         Performans dayatmas yeniden gündemde

  Milli E餴tim Bakanl ö餽etmenler için performans tasla瘕 yay齨lamt齬. MEB performans sistemi ile ö餽etmenleri, yine bir angaryan齨, objektiflikten uzak de餰rlendirmenin ve ayr齝a huzurlu bir çalma ortam yoksunlu饀nun içine sürüklemektedir.

   Dünyan齨 hiçbir ülkesinde benzeri görülmeyen bu sistemde, e餴timcilerin uzmanl齥 kariyerleri uzman olmayanlar taraf齨dan de餰rlendirilmek istenmektedir.

  Performans de餰rlendirme sistemi, ö餽etmenlik mesle餴ni de餰rsizle⺶irmenin geldi餴 noktay göstermektedir 

   Ö餽etmenler geçim s齥齨t齭 ve mesle餰 olan sayg齨l齨 azalmas齨dan 㱮kayetçi 

      E餴tim-蔺’in, 26 ilde 906 ö餽etmenle yüz yüze görü㧐rek yapt “Ö餽etmenlerin Ekonomik, Mesleki ve Sosyal Durumlar齨a 輑i⺧in Ö餽etmen Görüeri” adl ara⺶齬ma sonuçlar齨a göre ö餽etmenler en çok geçim s齥齨t齭齨dan, mesleklerine olan sayg齨l齨 azalmas齨dan 㱮kayetçi. Ara⺶齬maya kat齦an ö餽etmenlerin yüzde 77’si ö餽etmenli餴n sayg齨 bir meslek olma özelli餴ni kaybetti餴ni belirtmektedir.

    Ara⺶齬maya göre, ö餽etmenlerin yüzde 44’ünün ikiden fazla kredi kart kullan齳or ancak yüzde 24’ü kredi kart齨齨 sadece asgari borcunu ödeyebiliyor. Her 5 ö餽etmenden biri ek i yap齳or. Ö餽etmenlerin yüzde 80’inden fazlas gelir yetersizli餴 nedeniyle sorunlar yayor, yüzde 79’u mesle餴ne motive olmakta zorlan齳or.

    Sonuç: 

   Türkiye’de e餴timle ilgili temel düzenleyici anlay Anayasa’n齨 42.maddesinde yer almaktad齬. Anayasan齨 42.maddesi “e餴tim-ö餽etim, Atatürk ilkeleri ve ink齦aplar do餽ultusunda, ça餯a bilim ve e餴tim esaslar齨a göre devletin gözetim ve denetimi alt齨da yap齦齬. Bu esaslara ayk齬 e餴tim ve ö餽etim yerleri aç齦amaz.” hükmü yer almt齬. Anayasa’da kesin hükümler varken, son 16 y齦da Atatürk 輑ke ve ink齦aplar齨a ayk齬, laiklik kart e餴tim merkezleri aç齦mt齬. Bunun yan s齬a özellikle okul öncesi düzeyde dinsel e餴tim veren kaçak binlerce kurum aç齦mt齬. Bu 㧐kilde aç齦an okullara Devlet taraf齨dan göz yumulmu, kapat齦malar hususunda hiçbir çalma yap齦mamt齬. Aksine bu kurumlar görmezden gelinmi⺶ir.

     E餴tim-蔺 olarak, çocuk ve gençlerimizin, gelece餴mizin siyasi iktidar齨 yaratt enkaz齨 alt齨da yok olmamas için acil ad齧lar at齦mas zorunlulu饀nu bir kez daha belirtiyor, paras齴, bilimsel, demokratik ve laik e餴timin tüm yurttaar için ayr齧 gözetmeksizin hayata geçirilmesini istiyoruz.

  Tüm yanan olumsuzluklara ra餸en E餴tim-蔺, üyelerinden ald güçle, bilimsel, laik, kamusal, nitelikli ve paras齴 e餴tim için mücadele etmeye devam edecektir.08.06.2018

                                                                     Rüstem KARA

                                                         E餴tim- 蔺 Samsun 辵be Ba⺧an

(0) Yorum

G黺enlik * Ad Soyad

Son Yorumlananlar