Eğitim İş Samsun Şubesi
 
Eğitim İş Büyük Eğitim Şurasına Hazırlanıyor.

Eğitim İş Büyük Eğitim Şurasına Hazırlanıyor.

07 Şubat 2020 11:06 | 1897 kez okundu

Eğitim İş Büyük Eğitim Şurasına Hazırlanıyor

Şura hakkında detaylı bilgi veren Suat Özkolay'ın yaptığı basın açıklamasına ayrıca,  Eğitim İş Samsun Şube Başkanı Rüstem Kara, Şube Sekreteri Onur Gündüz, Örgütlenme Sekreteri Volkan Erken, Bafra temsilcilik Başkanı İlker İleri, Kavak Temsilcilik Başkanı İrfan Çelik katıldı.

8 AYLIK ÇALIŞMA, 200 TOPLANTI, 1500 SAYFALIK RAPOR

Özkolay, "Şura için yaklaşık 8 aydır 5 merkez, 26 şube şura komisyonu, 476 akademisyen ve eğitim uzmanı 200'ün üzerinde  çalıştaylar gerçekleştirerek şuraya sunulacak raporları hazırladı. 5 ana başlıkta gerçekleştirilecek olan şurada yaklaşık 1500 sayfalık rapor hazırlandı, 200'ün üzerinde toplantı yapıldı. 150'nin üzerinde kurum ve kuruluştan katkı ve destek istedik. Milli Eğitim Bakanımızı da ziyaret ederek bakanlığın katkı vermesini talep ettik. Ancak bugüne kadar cevap gelmedi. " dedi.

MÜDÜRLER TÜCCAR, ÖĞRETMEN TAHSİLDAR, ÖĞRENCİLER MÜŞTERİ OLDU

Özkolay açıklamasında şu görüşlere yer verdi: " Sendikamız Merkez Genel Kurulunun 05/08/2017 Tarihli ve 4 sayılı kararı ile 5. Dönemde "EĞİTİM ŞURASI" Düzenlenmesi öngörülmüştür. 2002 yılından sonra Eğitim sistemimizde  dinsel dönüşüm yaşanmış 18 yıllık AKP iktidarı döneminde liyakat yok sayılmış, laik ve bilimsel eğitim hedef tahtasına konmuş, vakıf cemaat ve dini içerikli dernekler laik ve bilimsel eğitimi ortadan kaldırma hedeflerine ulaşmada araç olmuşlardır. Bu süreçte hızlı bir şekilde sürdürülen özelleştirme ve dinselleştirme faaliyetleri, eğitim sisteminin temel taşlarına dinamit yerleştirmiş Cumhuriyetin temel ilkesi eğitim hakkı terkedilmiş okullar ticarethane,  müdürler tüccar, öğretmen tahsildar, öğrenci ise müşteri haline dönüşmüştür. 

TÖS'ÜN 1968'DE DÜZENLEDİĞİ DEVRİMCİ EĞİTİM ŞURASI'NDA ESİNLENDİK

Cumhuriyetin kazanımlarını yok etmeye çalışan bu anlayışa karşı Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında Devrimci bir anlayış kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda yapacağımız şuranın tarihi misyonu ve sorumluluğu artmıştır. Eğitim –İş Genel Merkez Yönetim Kurulu Olarak Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın ‘’TÖS’’1968’de düzenlediği ‘’Devrimci Eğitim Şurası’ndan esinlenerek 2020 nisan 9-10-11 tarihinde Eğitimde Geleceğe Bakış Şurası ‘’düzenlenmesi kararlaştırılmış kordinasyon Genel Eğitim Sekreterliğine verilmiştir.

Bu süreçleri yaşamış Emek Mücadelesinde önderlik yapmış bizlere örnek olmuş kişilerle fikir alış verişi niteliğinde geçen toplantılar yapılarak nasıl bir yol haritası çizileceği konusunda fikirler ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bu bağlamda,  Merkez Yönetim Kurulunca “Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş)  Eğitim Şurası ve Çalıştayları Yönetmeliği”  hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur. Sözü edilen Yönetmelikte Sendikamızca düzenlenecek “Eğitim Şurasının” amacı, temel ilke ve esasları ile “Eğitim Şurası” organizasyonu belirlenmiştir. Ayrıca, “Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Eğitim Şurası Eylem/Zaman Planı”  ile de değinilen Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak iş ve işlemler düzenlenmiştir.

5 ANA BAŞLIK ALTINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

 Şuranın ana başlıkları Çocuk ve Eğitim, Eğitim Hakkı, Öğretmenlik Mesleği, Öğrenim kademeleri ve yönlendirme, Eğitim Örgütü ve Yönetimi olarak belirlenmiştir.Bu başlıklar altında Genel merkez komisyonları kurulurken bu komisyonlar ile güdümlü çalışacak şube ve temsilcilikler de seçecekleri konu başlığında şube komisyonları oluşturarak planlamalarını yapmaları ve Genel merkeze göndermeleri konusunda yazılar yazarak katkı sunmaları istenmiştir. Genel Merkez komisyonlarında görev alacak akademisyen ve diğer üyeler ile görüşmeler yapılmıştır.

Yüksek Öğretim Sorunları ve Öğretmenler dışındaki diğer Eğitim Çalışanlarının Sorun ve Çözüm Önerileri başta olmak üzere Şuraya sunulacak Bildiriler içinde görüşmeler devam etmektedir . Birinci aşamada, komisyonlarca hazırlanan “Şura Raporları”; “Şura Çalışma Gruplarınca” tartışılıp değerlendirilerek geliştirilecektir. İkinci aşamada, “Şura Çalışma Gruplarınca” geliştirilen “Şura Raporları”; sözü edilen grup sözcülerince “Şura Genel Kuruluna” sunulacak ve Genel Kurul değerlendirmesi ile Şura Raporlarının son şekli verilecektir.  “Şura Genel Kurulunda” ayrıca “bildirilerde” görüşülecektir.

DEMOKRATİK EĞİTİM MÜCADELESİ EĞİTİM İŞ ÖNDERLİĞİNDE VERİLECEK

EĞİTİM-İŞ Demokratik Eğitim Köprüsünün” yapı taşlarını; komisyonlarımızın ve komisyonlara özveri ile destek veren üyelerimizin alın terleri şekillendirecektir. Şura çalışmaları sonucunda kuracağımız “EĞİTİM-İŞ Demokratik Eğitim Köprüsünün”; eğitim politika ve kararlarına tüm toplumun bireysel, temsili ve örgütlü olarak katılmasına fırsat yaratması beklenilmektedir. Bu anlamda, eğitim politika ve kararlarındaki demokratikleşme ile birlikte eğitim yönetiminin demokratikleştirilmesinin sağlanması mücadelesi “EĞİTİM-İŞ”in öncülüğünde verilecektir. Bu görevi, yerine getirme sorumluluğunu da şimdiden hmekte olduğunuzun farkındayız. 

“EĞİTİM-İŞ”, “Her çocuğun nitelikli eğitim hakkı olduğu; devletin ve toplumun da bu hakkı yerine getirme görev ve sorumluluğu bulunduğu” anlayışı ile; “ Başta dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere, tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime erişmesi” için “davranışı ile örnek, uğraşı ile öncü” olma çabasını sürdürecektir. Sonuç itibariyle, tüm şubelerimizin belirlenen bu amaca en üst katkıyı yapacaklarını ve “Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Tarihine” parmak izlerini vuracaklarını şimdiden bilmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız."

(0) Yorum

Güvenlik * Ad Soyad

Son Yorumlananlar